Annie Leibovitz, Mikhail Baryshnikov

Mikhail Baryshnikov

Platinum Palladium Print