Douglas Gordon, Self Portrait of You and Me (Marilyn), 2007

Self Portrait of You and Me (Marilyn)

2007
Smoke and mirror